Gebruik website

De website werkendoejebij.nl is een initiatief van de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij, hierna gezamenlijk te noemen de Goede Doelen Loterijen.

Op elke toegang en/of elk gebruik van de website werkendoejebij.nl zijn de onderstaande voorwaarden van de Goede Doelen Loterijen, gevestigd te 1077 JZ Amsterdam, aan de Beethovenstraat 200, van toepassing.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de Goede Doelen Loterijen de zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen de Goede Doelen Loterijen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Goede Doelen Loterijen garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De Goede Doelen Loterijen wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden

Deze website kan links naar externe internetpagina’s bevatten. De Goede Doelen Loterijen zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website.

Informatie gebruiken/ Intellectueel eigendomsrecht

De Goede Doelen Loterijen behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Goede Doelen Loterijen of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

De Goede Doelen Loterijen behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Is of wordt deze disclaimer gedeeltelijk ongeldig, dan blijft het overblijvende gedeelte gelden. Het ongeldige gedeelte wordt dan gelezen als voorwaarden die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze disclaimer, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze disclaimer is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
Job alert

Wil je nooit een vacature missen?

Vragen over vacatures?

Neem contact op met onze HR afdeling via [email protected]